Verkoopsvoorwaarden:

 

FAKTUURVOORWAARDEN:

 

De firma BRANDSTOFFEN BAILLIEUX BVBA hanteert de volgende regels;

 1. Door het handtekenen van de bestel of leveringsbron verklaart de koper zich akkoord met, de kwaliteit, de hoeveelheid en de prijs van het afgeleverd product.
 2. Een eventueel protest tegen de factuur dient aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 3. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.
 4. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1,5 % per maand van het factuurbedrag.
 5. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 12 % van het factuurbedrag minimum van 30 euro als schadebeding.
 6. Onkosten verbonden aan onze onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 7. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om verdere aangegane overeenkomsten stop te zetten.
 8. Tevens behouden wij ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 9. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren bevoegd.

 

AANSPRAKELIJKHEID:

 

De firma BRANDSTOFFEN BAILLIEUX BVBA is NIET aansprakelijk

voor schade die veroorzaakt wordt door:

 1. de slechte bereikbaarheid van de opslagtanks zoals aan bv: op-inritten, afrasteringen van tuinen, bloem en grasperken, rioleringen, bezinkputten, enz...
 2. de opslag van haar producten in verouderde, ongecontroleerde, onaangepaste, onstabiele, lekgeslagen ongereinigde opslagtanks of niet professioneel onderhouden motoren, machines of installaties.
 3. de levering van haar producten in opslagtanks, installaties of locaties waar men niet over de vereiste milieu-vergunningen beschikt.
 4. lossing in opslagtanks met onvoldoende ontluchting of met een niet correct aangepaste vuldop.
 5. overvulling van opslagtanks omdat de bestelde hoeveelheid de capaciteit van de opslagtank overtreft.
 6. het niet uitzetten of te vroeg terug aanzetten van verwarmingsinstallatie tijdens of na de lossing van haar producten.